Regulamin HOSTELU

­

                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                               do Zarządzenia  Wewnętrznego nr 76/20 Dyrektora MOPS w  Mysłowicach

 

REGULAMIN POBYTU W HOSTELU  I MIESZKANIACH BĘDĄCYCH  JEGO FILIAMI

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁOWICACH

 

 1. Postanowienia ogólne.
  1. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej działa Hostel i Mieszkania dla Osób w Kryzysie  ( filie Hostelu), które świadczą  usługi specjalistyczne i schronienie dla kobiet samotnych, kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi, będącymi  ofiarami przemocy lub znajdującymi  się w innej sytuacji kryzysowej czasowo uniemożliwiającej pobyt w środowisku rodzinnym.
  2.  W ramach Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie udzielane są następujące formy pomocy:
 1. całodobowy pobyt,
 2. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne,
 3. praca socjalna skierowana przede wszystkim na wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania społecznego, zwłaszcza w środowisku rodzinnym,
 4. możliwość korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oprócz schronienia i poradnictwa specjalistycznego – świadczeń materialnych, odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy i dochodu osoby bądź rodziny.

 

 1. Zadania Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie - zgodnie  art. 47 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.
  1.  Świadczenie  usług: psychologicznych, prawnych, pedagogicznych, socjalnych                                i schronienia (te ostatnie dostępne całą dobę) osobom i rodzinom dotkniętym przemocą bądź znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej – w celu zapobiegania powstawaniu bądź pogłębianiu się istniejących dysfunkcji.
  2. Celem interwencji kryzysowej w ramach Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie  jest zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie bezpieczeństwa, a przede wszystkim przywrócenie osobom w kryzysie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. 
 2. Zasady przyjmowania do  Hostelu  i  do Mieszkań dla Osób w Kryzysie.
  1. Hostel OIK przeznaczony jest dla 5 rodzin ( około 18 miejsc ), Mieszkania dla Osób            w Kryzysie przeznaczone są dla 20 osób ( 20 miejsc).
  2. Korzystanie z usług specjalistycznych w Hostelu i  Mieszkaniach dla Osób w Kryzysie jest świadczeniem pomocy społecznej
  3.  Prawo pobytu w Hostelu i w Mieszkaniach dla Osób w Kryzysie mają osoby:

- posiadające aktualne skierowanie – decyzję wydaną przez Dyrektora MOPS bądź inne upoważnione osoby, w oparciu o wywiad środowiskowy wraz z załączonymi dokumentami,

- zobowiązujące się do przestrzegania regulaminu pobytu w Hostelu i Mieszkaniach dla Osób w Kryzysie

3.4. Osoby posiadająca aktualne skierowania zwani są Hostelu lub Mieszkań dla Osób w Kryzysie .

3.5. Prawo do pobytu w Hostelu mają przede wszystkim mieszkanki gminy Mysłowice, wuzasadnionych zaś przypadkach mieszkańcy innych gmin – jednak tylko na wniosek właściwego terytorialnie OPS-u, który to zobowiąże się pokryć koszty pobytu w Hostelu lubosoby zainteresowanej. Natomiast wMieszkaniach dla Osób w Kryzysie jedynie mieszkańcy gminy Mysłowice.

3.6. Prawo pobytu w Hostelu OIK określone w punkcie 3.3. dotyczy okresu 3 miesięcy, natomiast w Mieszkaniach dla Osób w Kryzysie 6 miesięcy,jednak w uzasadnionych przypadkach może być przedłużone.

3.7. Mieszkanki Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie ponoszą odpłatność za pobyt określoną w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dn. 24.04.2014r.(Dz. Urz Woj. Śl. z 2016, poz. 6724, z późn. zm). Termin odpłatności za pobyt ustala się do dnia 15 następnego miesiąca po realizacji świadczenia. Opłatę wnosi się do KASY MOPS lub na rachunek bankowy.

3.8. Decyzja o przyznaniu pobytu w Hostelu i w Mieszkaniach dla Osób w Kryzysie może być uchylona decyzją na wniosek Kierownika OIK w przypadku nieprzestrzegania przez mieszkanki przepisów Regulaminu oraz braku współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

3.9

 1. Prawa mieszkańców Hostelu i  Mieszkań dla Osób w Kryzysie.
  1. Mieszkanki Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie mają prawo do korzystania                             z przydzielonego im pokoju  oraz ze wspólnych pomieszczeń. Ponadto mają również prawo do korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie placówek (m. in. kuchni elektrycznej, lodówki, pralki).
  2.  Małoletni mieszkańcy Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie mają prawo do korzystania z zabawek, książek, pomocy plastycznych przekazywanych przez pracowników OIK (niezależnie od ich własnych pomocy zabawowych).
  3. Mieszkanki Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie mają prawo do odwiedzin najbliższych członków rodziny:

a) w Mieszkaniach dla Osób w Kryzysie w godzinach od 16.00-18.00 za zgodą kierownika OIK (w indywidualnych przypadkach)oraz współlokatorekpod warunkiem, iż nie koliduje to z zasadami współżycia społecznego,

b) wHostelu OIK w wyznaczonym czasie imiejscuprzez kierownika OIK.

 1. Mieszkanki Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie mają prawo do złożenia skargi na funkcjonowanie placówki do Dyrektora MOPS.
 2.  Na pisemny wniosek mieszkanki, Kierownik OIK może wyrazić zgodę na czasową nieobecność w Hostelu i w Mieszkaniach dla Osób w Kryzysie po uprzednim określeniu czasookresu nieobecności, miejsca czasowego pobytu oraz wskazaniu kontaktu telefonicznego. W sytuacji czasowej nieobecności mieszkanki (na wniosek osoby zainteresowanej) odpłatność nie ulega zmianie. Obowiązuje wydana decyzja MOPS                    o odpłatności za pobyt.

5.Obowiązki.

5.1.Mieszkanki Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie mają obowiązek zarejestrowania się w placówce w chwili rozpoczęcia pobytu, co wiąże się z przedstawieniem dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.

5.2. W przypadku braku dowodu tożsamości mieszkanki Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie zobowiązane są w terminie 5 dni przedłożyć zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

5.3. Mieszkanki Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie winne informować pracownika socjalnego OIK o każdej zmianie swojej sytuacji materialno – bytowej, tzn. podjęcia zatrudnienia, wysokość dochodu itp.

5.4. Mieszkanki Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie zobowiązane są do wykonywania poleceń Kierownika i pozostałych pracowników OIK dotyczących pobytu, respektowania zaleceń i obowiązków porządkowych, przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych oraz zarządzeń Dyrektora MOPS.

5.5. Opiekę nad małoletnimi dziećmi na terenie placówek sprawuje rodzic/opiekun prawny. Pozostawione na terenie Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie dzieci bez nadzoru rodzica/opiekuna prawnego ( na jego odpowiedzialność) jest możliwe jedyniew wyjątkowych sytuacjach, za zgodą kierownika OIK. W przypadku nierealizowaniapowyższego zalecenia lub w przypadku stwierdzonych zaniedbań nad dziećmi, Ośrodek może powiadomić Sąd.

5.6. Na terenie Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie obowiązuje zakaz spożywaniai wnoszenia alkoholu oraz innych środków odurzających (osoba po spożyciu alkoholu lub innych środków nie może przebywać w placówkach). Po stwierdzeniu złamania powyższego zakazu (w drodze obserwacji lub poprzez badanie alkomatem) mieszkańcy mogą zostać usunięci z placówek OIK w trybie natychmiastowym. Kierownik Ośrodka występuje wówczas do MOPS z wnioskiem o uchylenie decyzji przyznającej pobytw placówce.

5.7. Mieszkanki opuszczający Hostel i Mieszkania dla Osób w Kryzysie mają obowiązek zwrócenia powierzonego sprzętu i wyposażenia pokoju oraz uporządkowaniai uprzątnięcia pokoju do należytego stanu.

 

6. Przepisy porządkowe i dotyczące bezpiecznego pobytu w Hostelu i wMieszkaniach dla Osób w Kryzysie

6.1Mieszkańcy Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie zobowiązani są do:

 1. przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 6:00,
 2. bezwzględnego pozostawiania przy wyjściu kluczy od zajmowanego przez siebie pokoju w portierni (dotyczy Hostelu OIK),
 3. zachowania porządku i czystości w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach,                    a także w pomieszczeniach wspólnych zgodnie z harmonogramem prac porządkowych ustalonym przez Kierownika, pracownika Ośrodka, regulującym dyżury mieszkańców. Ponadto mieszkańcy Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie są zobowiązani do umożliwienia wejścia do zajmowanego przez siebie pokoju (pracownik ma prawo do powyższego  w obecności  drugiego  pracownika),
 4. bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, a także wnoszenia przedmiotów typu: broń, ostre narzędzia, materiały pirotechniczne; w związku z powyższym ustaleniem zgłaszający się do Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie winni na prośbę pracowników OIK udostępnić do wglądu wnoszone przez siebie rzeczy, w razie uzasadnionego podejrzenia o złamaniu powyższego zakazu,
 5. bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
 6. poszanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach Ośrodka oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnym działaniem poprzez naprawienie ich, oddanie w naturze bądź ekwiwalencie pieniężnym; wyrządzenie szkody o znacznej wartości niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych objęte jest również odpowiedzialnością karną. Za szkody spowodowane przez małoletnich odpowiadają ich rodzice / opiekunowie prawni,
 7. przestrzegania podstawowych zasad współżycia społecznego, w szczególności zaś poszanowania cudzej własności, a także unikania sytuacji konfliktowych,

h)zgłaszania personelowi OIK dokonania mniejszych strat (np. stłuczki),

i)mieszkanki placówek zobowiązane są do stosowania wyłącznie dopuszczonych do powszechnego użytku środków czystości i innych środków stanowiących niebezpieczne mieszaniny i substancje chemiczne, a także do przestrzegania określonych przez ich producentów zasad bezpiecznego użytkowania i przechowywania,

j) mieszkanki Mieszkań dla Osób w Kryzysie są zobowiązane do przestrzegania zakazu używania odbiorników radio-telewizyjnych,

k)mieszkanki Mieszkań dla Osób w Kryzysie są zobowiązane do przestrzegania zakazususzenia prania w pomieszczeniach mieszkalnych ( możliwość suszenia wyłączniew miejscach do tego wyznaczonych),

l)uczestniczenie w zebraniach społeczności mieszkanek Hostelu i Mieszkań dla Osóbw Kryzysie ustalonych przez pracowników OIK,

6.2.Mieszkanki Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie oraz ich dzieci są zapoznawani z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i sanitarnymi poprzez instruktaż ustny oraz pisemny (wywieszki).

6.2.1. Mieszkanki Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie oraz ich dzieci są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa technicznego i ogólnego, a w szczególności :

 1. stosowania niebezpiecznych urządzeń, jak również stosowania urządzeń technicznych własnych tylko za zgodą kierownika lub pracownika OIK,
 2. obsługi wyposażenia technicznego mieszczącego się w Hostelu i w Mieszkaniach dla Osób w Kryzysie -  w sposób samodzielny po przeprowadzeniu instruktażu przez pracownika OIK lub pod nadzorem pracownika OIK,
 3. o każdym zauważonym uszkodzeniu urządzenia technicznego mieszkanki placówek powinny niezwłocznie poinformować pracownika OIK, a uszkodzone urządzenie wyłączyć i ostrzec inne osoby o wynikającym z tego faktu zagrożeniu,
 4. zabrania się dokonywania jakichkolwiek „napraw” – manipulacji przy urządzeniach i instalacji elektrycznej przez osoby nieuprawnione.
  1. W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkanką Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie zakazuje się:
 1. wnoszenia i przechowywania środków pirotechnicznych i innych o właściwościach wybuchowych, substancji łatwopalnych (np. benzyna, nafta, rozcieńczalniki),
 2. użytkowania urządzeń grzewczych z wyjątkiem dostarczonych przez OIK,
 3. używania otwartego ognia, w tym świeczki, kadzidełka itp.,
 4. palenia  tytoniu i papierosów elektronicznych na terenie placówek.
  1. W zakresie bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańcy Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie zobowiązuje się do:
 1. przestrzegania zasad higieny osobistej,
 2. utrzymywania w czystości użytkowanych urządzeń i pomieszczeń  wg zasad przekazywanych przez pracowników OIK,
 3. informowania pracownika OIK o każdym przypadku podejrzenia choroby zakaźnej i bezwzględnego zastosowania się do zaleceń pracowników OIK, mających na celu ograniczenie przeniesienia zakażenia na inną osobę,
 4. bezwzględnego respektowania zasad przechowywania produktów żywieniowych.

7. Postanowienia uzupełniające.

7.1 Kierowniki pracownicy OIK nie odpowiadają za wniesione przez mieszkańców środki pieniężne oraz inne wartościowe przedmioty i nie przyjmują ich do depozytu, nie biorą też odpowiedzialności za pozostawioną w lodówce żywność.

7.2. Przedmioty pozostawione w placówce należy odebraćdo 7 dni od opuszczenia Hostelu i Mieszkań dla Osób w Kryzysie. Za rzeczy pozostawione nie odpowiada MOPS. Rzeczy nie odebrane w wyznaczonym terminiebędą komisyjnie zlikwidowane.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Regulamin HOSTELU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.05.2013 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.02.2021 07:06 Edycja dokumentu (Magdalena Bożek)
03.02.2021 07:06 Usunięto załącznik Regulamin str3.jpg (Magdalena Bożek)
03.02.2021 07:06 Usunięto załącznik Regulamin str2.jpg (Magdalena Bożek)
03.02.2021 07:06 Usunięto załącznik Regulamin str1.jpg (Magdalena Bożek)
03.02.2021 07:06 Usunięto załącznik zarządzenie HOSTEL.jpg (Magdalena Bożek)
14.05.2013 10:36 Edycja dokumentu (Magdalena Bożek)
14.05.2013 10:36 Dodano załącznik "zarządzenie HOSTEL.jpg" (Magdalena Bożek)
14.05.2013 10:32 Dodano załącznik "Regulamin str1.jpg" (Magdalena Bożek)
14.05.2013 10:31 Dodano załącznik "Regulamin str2.jpg" (Magdalena Bożek)
14.05.2013 10:29 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Bożek)