ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!!!

Troska o dziecko jest pierwszym

i podstawowym sprawdzianem

stosunku człowieka do człowieka.

Jan Paweł II


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, prowadzi akcję promującą rodzicielstwo zastępcze. Rodzina zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza jest ustanowiona przez sąd, przyjmuje dziecko na czas określony do chwili powrotu do rodziny biologicznej lub adopcji.

W naszym mieście obecnie funkcjonuje ok. 120 rodzin zastępczych, w których przebywa ok. 150 dzieci. W mysłowickim Domu Dziecka przebywa 30 dzieci. Ponadto każdego roku ok. 50 dzieci zostaje pozbawionych opieki rodzicielskiej. Najczęściej dzieci te trafiają do placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wiadomo jednak, że najlepszym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Dlatego też tut. Ośrodek w ramach prowadzonej akcji poszukuje nowych osób, które podejmą się trudu pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rodziną zastępczą może zostać osoba, która:

  • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

  • nie jest pozbawiona i ograniczona we władzy rodzicielskiej;

  • wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego);

  • nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych;

  • jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, (potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionym przez lekarza rodzinnego);

  • mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodzina zastępcza oprócz wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i prawnego, otrzymuje również świadczenie finansowe:

- 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

- 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Świadczenie to jest pomniejszane o kwotę nie wyższą niż 50 % dochodu dziecka, który stanowi renta rodzinna lub otrzymywane alimenty. Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się niepełnosprawność dziecka oraz niedostosowanie społeczne – na rzecz takich dzieci kwota świadczenia jest o 200 zł wyższa.

         Osoby, które chcą zaopiekować się opuszczonym i zagubionym dzieckiem, są otwarte na przyjęcie nowego członka rodziny i potrafią wychować szczęśliwe dziecko prosimy o nawiązanie kontaktu z:

MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIAŁ RODZIN

ul. ŚWIERCZYNY 1

tel. 32/223-74-02

rodzinymops@interia.pl

Godz. urzędowania:

Pon. 730-1700

Wt.-czw. 730-1530

Pt. 730-1400

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Apel - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!!!
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:18.09.2012 13:08
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:18.09.2012 13:10